Artikkelit, Julkaisut

Milloin yrityksen myynti kannattaa – milloin ei?

Milloin yrityksen myynti kannattaa – milloin ei?

Omistaja-arvon kannalta parhaan lopputuloksen varmistamiseksi on tärkeää jatkuvasti arvioida johtaako yrityksen nykystrategia omistajien kannalta haluttuihin lopputuloksiin. Käytännössä tulee siis jatkuvasti pitää silmällä vaihtoehtoja: 1) pidä 2) pidä ja kehitä, 3) liittoudu ja kehitä, 4) kehitä ja myy, 5) myy.

Tässä artikkelissa keskitymme pohtimaan sitä, milloin yrityksen tai sen osien myyminen on kannattava vaihtoehto.

Päätöksen tulee perustua arvioon tulevista kassavirroista

Yksinkertaisesti ajateltuna yrityksen myynti on kannattavaa silloin, kun yritys on arvokkaampi jollekin toiselle kuin omistajille itselleen. Vastaavasti yritys kannattaa pitää silloin, kun yritys on arvokkaampi itselle kuin jollekin toiselle. Yrityksen myyminen kannattaa tietysti myös silloin, kun pääomalle on olemassa paremmin tuottava kohde.
Edellä kirjoitettu saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta tilanteen arviointi on käytännössä usein varsin haasteellinen tehtävä. Tästä syystä systemaattinen, erilaisia työkaluja hyödyntävä lähestymistapa on tarpeen ja se tuo tärkeää tietoa ja näkökulmia yrityksen arvon ja arvonkehityksen mallintamiseen.
Yrityksen arvo on määritelmän mukaan tulevaisuuden kassavirtojen summa diskontattuna tähän päivään, eli kaikki se raha, jonka omistajat yrityksestä vuosien mittaan saavat esimerkiksi osinkotulona tai myyntihintana. Yrityksen arvo luonnollisesti vaihtelee tarkastelijan mukaan: osingonsaaja arvostaa usein eri asioita kuin potentiaalinen ostaja. Tavoitteellisen omistajuuden periaatteisiin kuuluu pyrkimys ajantasaiseen arvioon siitä, mikä yrityksen arvo on nykyisille omistajille ja mitä se voisi olla potentiaalisille ostajille – nyt ja tulevaisuudessa.
Kyetäkseen arvioimaan yrityksen tulevaisuuden kassavirtoja tulee päätöksentekijöillä olla perusteltu ja faktoihin pohjautuva käsitys markkinoiden odotetusta kehityksestä sekä myös yrityksen kyvykkyydestä hyötyä markkinoista ja niiden muutoksista. Työkaluina tämän selvittämiseksi voi käyttää esimerkiksi markkina- ja benchmark-analyysejä.
Analysoitaessa yrityksen arvoa eri näkökulmista tulee myös olla selvillä, millaisia odotuksia potentiaalisilla ostajilla mahdollisesti on ostettavaa yritystä kohtaan. Tämän arvioimisessa on hyödyllistä perehtyä esimerkiksi toteutuneisiin kauppoihin ja aktiivisten ostajien strategioihin.
Tiedonhaun ja eri osa-alueiden analyysien kokoaminen perustelluksi johtopäätökseksi voi tapahtua esimerkiksi soveltamalla yleisesti tunnustettua ja tehokasta resource based view –strategiaviitekehystä.

Avainasemassa yrityksen eri osien vaikutus arvoon

Yrityksen jokaisella liiketoiminnan osalla on aina jokin vaikutus yrityksen arvoon. Siten on aina tärkeää tiedostaa, mitkä osat kasvattavat ja mitkä kenties tuhoavat yrityksen arvoa. Aktiivisen omistajuuden periaatteisiin kuuluu tavoite löytää ja päästä eroon sellaisista osista, joiden vaikutus yrityksen kassavirtaan on heikko tai negatiivinen nyt ja joiden odotukset ovat heikot myös tulevaisuudessa.
On myös syytä huomata, että jossakin tällä hetkellä kannattamattomassa liiketoiminta-alueessa voi olla enemmän potentiaalia mahdollista ostajaa kuin nykyomistajia ajatellen.

Markkinoilla otollinen tilanne yritysmyyntien ja -ostojen suhteen

Ajantasainen käsitys yrityksen arvosta eri näkökulmista tarkasteltuna mahdollistaa reagoinnin avautuviin mahdollisuuksiin tarvittaessa hyvin nopeallakin aikataululla.
Tällä hetkellä markkinoilla on varsin otollinen tilanne yritysmyyntien ja -ostojen suhteen. Nyt on hyvä aika käydä läpi yrityksen liiketoimintoja ja selvittää löytyykö portfoliosta jotain, mikä kenties heikentää tai hidastaa yrityksen arvonkehitystä ja josta olisi hyvä päästä eroon. Tai vastaavasti on hyvä selvittää, löytyykö omasta liiketoimintaportfoliosta omistajatavoitteiden kannalta kaikki tarvittavat osa-alueet.
Myyjien lisäksi markkinoilta löytyy tällä hetkellä monia potentiaalisia ostajia, jotka ovat valmiita maksamaan sellaisesta yrityksestä, joka sopii heidän strategiaansa.

Toteuttaisiko yritysjärjestely omistajatavoitteita parhaiten?

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: