Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Verkkopalveluiden ja -sivustojen käyttöehdot

Rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä Nordic Growth Oy
Laatimispäivä 25.5.2018

1  WWW-SIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

Seuraavassa esitetään Nordic Growth Oy:n (muualla myös ”Nordic Growth”) julkisten sivustojen käyttöehdot. Muodostamalla yhteyden tähän sivustoon, selaamalla sen sisältöä tai käyttämällä kyseistä sivustoa ilmoitat, että olet lukenut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä sivustoa.

Nordic Growth voi milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä ehtoja ja muita tämän sivuston tietoja. Sivuston tietojen ei luvata eikä taata olevan oikein, ajantasaisia tai täydellisiä. Nordic Growth ei vastaa mistään sivustonsa tai niillä esitetyn materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

2  RAJATTU KÄYTTÖOIKEUS

Kaikenlainen www.nordicgrowth.com -sivuilla olevan sisällön jäljentäminen, muokkaaminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on sallittu vain Nordic Growthin etukäteen antamalla kirjallisella luvalla. Nordic Growth sallii kuitenkin näiden verkkosivujen osittaisen tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön edellyttäen kuitenkin, että Nordic Growthin mainetta tai liiketoimintaa ei vahingoiteta.

Verkkosivuilla julkaistuja lehdistötiedotteita saa käyttää, mikäli lähde mainitaan. Lehdistötiedotteita ei saa muuttaa tai muokata ilman Nordic Growthin antamaa kirjallista lupaa.

3  VASTUUNRAJOITUS

Verkkosivusto tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”-ehdoilla ja verkkosivuston ja niillä olevien tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla riskillä.

Nordic Growth ei anna mitään takuuta näiden verkkosivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai mahdollisesti havaittujen virheiden korjaamisesta eikä myöskään sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Nordic Growth ei takaa sitä, että nämä verkkosivut ovat käytettävissä keskeytyksettä tai virheettömästi. Nordic Growth pidättää itselleen oikeuden tehdä verkkosivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Nordic Growth ei takaa sitä, että verkkosivut ovat vapaita viruksista tai vastaavista haittatekijöistä.

Nordic Growth ei ole vastuussa mistään näillä verkkosivuilla tarjoamansa palvelun tai tietojen tarjoamisen tai niiden keskeytymisen aiheuttamista vahingoista olivatpa ne mitä laatua tahansa, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Nordic Growthille tai vaikka Nordic Growthilla tai sen edustajalla olisi ollut tieto sivuilla olevasta virheestä.

Nordic Growthin vastuu näiden verkkosivujen sisällöstä on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

4  TEKIJÄNOIKEUDET JA TAVARAMERKIT

Nordic Growth taiNordic Growthin lisenssinantajat omistavat kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet näillä verkkosivulla oleviin materiaaleihin. Nordic Growth tavaramerkki on Nordic Growthin omistama tavaramerkki.

Nordic Growth pidättää kaikki oikeudet verkkosivuilla olevaan materiaaliin.

5  KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOSIVUT

Näillä www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille. Linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Linkin sisällyttäminen näille sivuille ei tarkoita, että Nordic Growth suosittelisi tai mainostaisi viitattuja sivuja. Nordic GrowthF ei vastaa tiedoista tai aineistoista, joita kolmannet osapuolet tarjoavat omilla verkkosivuilla.

6  EI SIJOITUSSUOSITUS

Näillä verkkosivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sitovana tarjouksena. Näille verkkosivuille ei sisälly tarjousta myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja eikä myöskään neuvoa tai kehotusta näiden toimien tekemiseen tai niihin liittyen.

7  LOKIT JA EVÄSTEET

Kaikki liikenne verkkosivuilla kirjautuu lokeihin. Lokien tarkoitus on tuottaa informaatiota:

–  käyttömääristä
–  miten ja mistä verkkosivustoa on käytetty
–  käytetystä tekniikasta
–  virhetilanteista

Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ei kerätä lokeihin.

Verkkosivustossa voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tallentuvia pieniä tekstitiedostoja. Evästeet sisältävät tietoja ja niitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Jos et halua vastaanottaa evästeitä etkä halua ilmoitusta niiden käyttämisestä, voit määrittää selaimen asetukset vastaavasti, jos se on mahdollista käyttämässäsi selaimessa. Tällöin et ehkä voi tarkastella tai käyttää verkkosivuston kaikkia osia.

8  SOVELLETTAVA LAKI

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännökset.

 

NORDIC GROWTH OY:N SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA JA REKISTERISELOSTE

Tämä Nordic Growth Oy:n seloste käsittelytoimista perustuu 27.4.2016 annettuun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (EU) 2016/679 (jäljempänä ”tietosuoja-asetus”).

1  REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Nimi: Nordic Growth Oy
Y-tunnus: 1976120-5
Osoite: Vuorikatu 20, 00100 Helsinki Puhelin: +358 9 42 415 600
Sähköposti: info@nordicgrowth.fi

2  REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Asko Kapanen
Osoite: Vuorikatu 20, 00100 Helsinki Puhelin: +358 9 42 415 600
Sähköposti: info@nordicgrowth.fi

3  TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Nimi: Asko Kapanen
Osoite: Vuorikatu 20, 00100 Helsinki Puhelin: +358 9 42 415 600
Sähköposti: info@nordicgrowth.fi

4  REKISTERIN NIMI

Nordic Growth Oy:n asiakas- ja kumppanirekisteri (jäljempänä ”rekisteri”).

5  REKISTERÖIDYT

Rekisteriin on rekisteröity:

–  Asiakkaat
–  Kumppanit

6  HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään seuraavilla perusteilla:

–  Rekisteröidyn suostumus (tietosuoja-asetus Artikla 6 a) alakohta)
–  Rekisteröidyn solmima sopimus (tietosuoja-asetus Artikla 6 b) alakohta)
–  Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetus Artikla 6 c) alakohta)
–  Rekisterinpitäjän tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaa- minen (tietosuoja-asetus Artikla 6 d) alakohta)
–  Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttami- nen (tietosuoja-asetus Artikla 6 f) alakohta)

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

–  Asiakkuuksiin liittyvien asioiden hoitamiseen
–  Analysointiin,
–  Palveluiden tuottamiseen ja personointiin,
–  Liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen,
–  Markkinointiin,
–  Etämyyntiin,
–  Mielipide- ja markkinatutkimuksiin
–  Asiakasviestintään
–  Kumppanitoimintaan

7  REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien henkilötietoja. Yrityksen perustiedot:

–  Y-tunnus
–  Toimialatiedot
–  Liikevaihto, tulos ja muut yrityksen toimintaan liittyvät tiedot
–  Työntekijämäärä
–  Toimialatiedot
–  Yhteystiedot (käynti-, postitus- ja laskutustiedot, puhelinnumero, sähköposti)

Henkilötiedot:

–  Nimi
–  Palvelukieli
–  Syntymäaika
–  Koulutus
–  Ammatti
–  Yhteystiedot (käynti-, postitus- ja laskutustiedot, puhelinnumero, sähköposti)

8  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteröidystä tallennetut henkilötiedot. Mikäli tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, rekisteröity voi pyytää niiden korjaamista tai täydentämistä oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

Poisto-oikeus

Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin rekisteröityä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, rekisteröidyllä on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme rekisteröidyn pyyntöä, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity eri mieltä ratkaisustamme, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietoja käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

9  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita asiakkaat, kumppanit ja muut rekisteröidyt käyttävät (esimerkiksi asiakkaan, kumppanin tai muun rekisteröidyn verkkopalvelut ja sosiaalisen median kanavat) ja erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja kerätään lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

10  HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

–  Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille rekisteröidyn suostumuksella
–  Voimme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille, mikäli se on tarpeen rekisteröidyn palvelemiseksi
–  Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyntarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoalainsäädännön asettamia vaatimuksia.

11  TIETORYHMIEN POISTAMISEN SUUNNITELLUT MÄÄRÄAJAT (KÄSITTELYN KESTO)

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen tai viimeisen markkinointitoimenpiteen jälkeen kolme (3) vuotta, ellei kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet vaativat pidempää säilyttämistä, jolloin henkilötietoja säilytetään näiden edellyttämällä tavalla.

12  SOPIMUKSEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÖIDEN KANSSA

Rekisterinpitäjä on solminut ja solmii kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelijöiden kanssa rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä.

13  KUVAUS TEKNISISTÄ JA ORGANISATORISISTA TURVATOIMISTA

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on Nordic Growthille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi:

–  Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
–  Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla
–  Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät
–  Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin
–  Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty
–  Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
–  Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot

14  TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tätä selostetta käsittelytoimista parhaaksi katsomallaan tavalla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan selosteeseen käsittelytoiminnasta säännöllisesti.

Takaisin etusivulle