Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppakatsaus – IT-palvelut

Yrityskauppakatsaus – IT-palvelut

Tässä katsauksessa käsitellään IT-palvelut (Managed IT-Services) -toimialan yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja yritysjärjestelyjen päämotiiveista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta.

IT-palvelut –toimialan yritysjärjestelyjen määrä ja kauppa-arvot

Tässä yhteydessä IT-palveluilla tarkoitetaan asiakkaan IT-ympäristön ennakoivaa hallintaa kolmannen osapuolen eli Managed Service Provider, MSP:n, toimesta. MSP:n erottava tekijä on palvelun proaktiivinen toimittaminen verrattuna reaktiivisiin IT-palveluihin, joita on ollut jo pitkään.
Yrityskauppojen määrä toimialalla on pysynyt tasaisena viiden vuoden aikana, ja kauppojen keskimääräinen arvo on notkahduksen jälkeen noussut takaisin vuoden 2010 lukemiin. Toimialan yrityskaupoissa selkeä trendi on uusien teknologioiden ja niihin liittyvän teknologiaosaamisen ostaminen erityisesti pilvipalveluiden alueelta. Pienempien toimijoiden kehittämät innovatiiviset ratkaisut tarjoavat hyviä mahdollisuuksia suurten toimijoiden palveluportfolion laajentamiselle. Kauppojen arvostus liikevaihtokertoimella mitattuna on lähtenyt lievään nousuun  vuodesta 2012.

Toimialan kehitys, menestystekijät ja yritysjärjestelyjen päämotiivit

MarketsandMarkets tutkimusyrityksen vuonna 2013 tekemän tutkimuksen mukaan markkinan arvioidaan kasvavan globaalisti vuoden 2013 120 miljardista eurosta 215 miljardiin euroon vuoteen 2018 mennessä. Kasvusysäys perustuu pääasiassa ulkoistamistrendiin ja pilvipalveluiden kasvuun. IT-kustannussäästöjä arvioidaan saavutettavan myös jatkossa ICT-infrastruktuurin, sovellushallinnan ja liiketoimintaprosessien ulkoistamisen avulla. Monet yritykset ovat muuttamassa fokustaan pilveen yhdistäen pilvipalvelut nykyjärjestelmiinsä tukemaan liiketoiminnalle kriittisiä prosesseja.
Palvelukysyntä on nousussa etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Monet suuret MSP-palveluntarjoajat ovatkin ostaneet yrityksiä vahvistaakseen palvelutarjontaansa PK-yrityksille ja päästäkseen helpommin kiinni kyseiseen markkinasegmenttiin.
Trendinä näkyy myös palveluiden muuttuminen konsultatiivisempaan suuntaan. Monet toimijat ovat siirtymässä järjestelmäpainotteisesta lähestymistavasta palveluvetoiseen liiketoimintamalliin, jossa asiakkaan IT-kustannussäästön maksimoiminen on keskeistä. Tämä näkyy siinä, että monien yrityskauppojen päämotiivina on konsultointiosaamisen vahvistaminen.
Analyysimme mukaan MSP-yritysten ostajien päämotiiveja ovat olleet:

  1. Palveluportfolion laajentaminen uusilla teknologioilla (esimerkki ostokohteesta: Techpress e-commerce ja Groupe Steria)
  2. Konsultointiosaamisen vahvistaminen (Sigma, Oakton ja Parachute ICT)
  3. Pilvipalveluosaamisen vahvistaminen (TWO IT, Fictive ja Avensus)
  4. Laajentuminen uusille markkinasegmenteille, asiakkuuksien osto (Proximity Communications, ACS Cheshire ja Alpha)

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.