Isollekin yrityskaupalle voi järjestyä rahoitus - Nordic Growth - Investointipankkipalvelut
Artikkelit, Julkaisut

Isollekin yrityskaupalle voi järjestyä rahoitus

Varsinkin suhteellisen matalan kasvun aloilla yritysosto voi olla kustannustehokkain tapa kasvaa, sillä on vaikeaa ja aikaa vievää voittaa asiakkaat kilpailijalta sen sijaan, että asiakkaat siirtyvät yrityskaupalla. Yritysosto voidaan rahoittaa monella eri tavalla, joista esittelemme muutaman tyypillisimmän.

Orgaanisen kasvun rahoitus jakautuu usealle vuodelle, mutta yrityskaupassa rahoitus täytyy olla järjestetty kaupan tapahtuessa. Jokaiselle yritysostolle on olemassa parhaiten sopiva rahoitusmuoto riippuen ostajasta, myyjästä, yritysten taloudellisesta tilanteesta ja strategiasta, sekä kaupan rakenteesta. Nykyään yleiset earn out -tyyppiset kaupan rakenteet tarkoittavat automaattisesti sitä, että myyjä ottaa määräajaksi sovitun osan liiketoiminnallista riskiä ja rahoittaa yrityskauppaa sen ajan. Vasta sovitun ajan jälkeen tiedetään lopullinen kauppahinta ja viimeinen osa kauppahintaa tilitetään myyjälle. Usein yrityskaupoissa käytetään erilaisia yhdistelmiä alla esitellyistä tyypillisimmistä rahoitusmuodoista:

 1. Osto kassavaroilla
  Ostettavaa yritystä selvästi suurempi ostaja maksaa yrityskaupan usein suoraan kassasta. Tällöin yritysoston vaikutus ostavan yrityksen taseeseen on pieni, kun omaisuuserä vain muuttaa muotoa.
 2. Osto velaksi
  Usein ostavalla yrityksellä ei ole ylimääräisiä kassavaroja, josta yritysosto voitaisiin maksaa. Tällöin edullisin kaupan rahoituksen muoto on velka. Joissakin tapauksissa ostava yritys voi nostaa velkarahoitusta omalla taseella ja kassavirralla, mutta tyypillisintä on katsoa sekä ostajaa että ostettavaa yritystä yhdessä ja hakea kaupan rahoitusta perustuen yhteiseen kassavirtaan. Toinen vaihtoehto on käyttää reaalivakuuksia kuten kiinteistöjä, käyttöomaisuutta tai myyntisaatavia lainan vakuutena.
 3. Välirahoitus (mezzanine)
  Välirahoitus on rahoitusmuoto, jossa on sekä velan että oman pääoman piirteitä. Tyypillisesti välirahoitus on velkarahaa, johon koron lisäksi kuuluu osallistuminen oman pääoman tuottoon. Välirahoitusta käytetään nimensä mukaan täyttämään rahoitustarpeesta se osa, jota puhdas velkaraha ei kata.
 4. Myyjän rahoitus
  Earn out -rakenteen lisäksi tai sen sijaan myyjä voi rahoittaa yrityskauppaa sopimalla maksuajasta osalle kauppasummaa. Lisäksi esimerkiksi pääomasijoittajien hallinnoimat yhtiöt edellyttävät usein myyjää sijoittamaan osan kauppasummaa ostavan yhtiön osakkeisiin. Tämä osuus maksetaan takaisin vasta pääomasijoittajan myydessä yrityksen muutaman vuoden tähtäimellä.
 5. Osto omalla pääomalla
  Oman pääoman rahoitus on kaikkein kalleinta rahaa, joten sitä käytetään silloin kun velkarahoitus ei onnistu. Syitä voi olla useita, mutta tyypillisin on ostettavan yrityksen huono tai negatiivinen kassavirta, tai hyvin suuret vaihtelut kassavirrassa. Lupaavan start-upin sen paremmin kuin saneerausta vaativan yrityksen ostoon ei helposti löydy velkarahaa. Erikoistapaus on osto osakevaihdolla, joka varsinkin pörssinoteeratuilla yrityksillä on kätevä tapa kasvaa. Yleensä pörssinoteeratun yrityksen arvostustaso on korkeampi kuin yksityisen yrityksen, jolloin oman pääoman hintaa kompensoi kertoimien ero.

Yrityskauppojen velkarahoitus on pankeille kiinnostavaa, koska yleensä rahasummat ovat suhteellisen suuria, ja korko kiinnostavalla tasolla. Pankit pyrkivät tietenkin minimoimaan riskinsä, ja siksi ne käyvät tarkkaan läpi sekä ostettavan että ostavan yrityksen taseet ja suunnitelmat. Tyypillisesti kannattavan, kohtuullisen tasaista kassavirtaa tuottavan yrityksen ostoon saa lainaa noin kolme kertaa käyttökatteen verran, eli ostava yritys voisi kassavirralla maksaa lainan pois kolmessa vuodessa. Jokaisessa yrityskaupassa on omat erikoispiirteensä, jotka vaikuttavat lainan saantiin. Seuraavassa artikkelissa tulemme tarkastelemaan esimerkkien kautta vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja eri tilanteissa.

Erkki Hietalahti
Partner
040 578 4110

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen Nordic Growthin tarjoamiin investointipankkipalveluihin niin voimme tavata ilman sitoumuksia.