Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Tieliikenteen tavarankuljetus

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Tieliikenteen tavarankuljetus

Tässä katsauksessa käsitellään tieliikenteen tavarankuljetukseen liittyviä yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja arvonkasvumahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltakin toiselta toimialalta.

Logistiikka käsittää resurssien hankinnan, varastoinnin ja siirtämisen kokonaisvaltaisen hallinnan, jossa tieliikenteen tavarankuljetuksen rooli on merkittävä. Vuonna 2014 tieliikenteen tavarankuljetus-markkinan koko ylsi maailmanlaajuisesti yli 1 800 mrd. euroon[1], josta Euroopan osuus on yli 300 mrd. euroa [2]. Markkinalla toimivat yritykset tarjoavat tyypillisesti palveluita vähittäismyynnin, rakennus- ja eri (valmistus)teollisuuden alojen toimijoille, joilla on säännöllinen tarve hyödykkeiden siirtämiseen tehtaiden, varastojen ja lukuisten eri vähittäismyymälöiden välillä. Kuljetukset jaetaan pääsääntöisesti kuormien painon ja tyypin mukaan täysien- (FTL) ja osakuormien kuljetuksiin (LTL) sekä kappaletavarakuljetuksiin (groupage, express).[3] Lisäksi se kattaa erikoiskuljetukset, joihin lukeutuu esimerkiksi lämpösäädellyt ja ylimitoitetut kuljetukset.

Tieliikenteen tavarankuljetuksen markkinakehitys on vahvasti kytköksissä talouden yleiseen kehitykseen ja näin ollen kuljetusmääriin vaikuttavat mm. kuluttajakysyntä, teollisuuden tuotantomäärät, talonrakennusten aloitukset ja energiasektorin kasvu. Tieliikenteen tavarankuljetuksen odotetaan kasvattavan osuuttaan koko tavarankuljetuksen markkinasta sen johtavan aseman johdosta yleishyödykkeiden kuljetuksessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kuluttajakysynnän lisääntymisen aiheuttaman yleishyödykkeiden kuljetuksen kasvun  odotetaan ylittävän bulkkitavaran vastaavan.[4]

Maailmanlaajuisesti – Pohjoismaat mukaan lukien – verkkokaupan kasvu on lisännyt logistiikkapalveluiden kysyntää.  Kysynnän tärkeisiin pitkän aikavälin kasvuajureihin lukeutuvatkin erityisesti teknologian kehittyminen ( verkkokauppa, dimensional weight pricing), yrityksien tarve logistiikkakustannusten optimointiin, kasvava kysyntä lyhyemmille toimitusajoille sekä tiivistyvä yhteistyö ja integraatio logistiikan arvoketjun toimijoiden välillä (esim. toimitusketjuintegraatio).

Lyhyemmät toimitusajat, kustannusten optimointi ja pienemmät vaaditut investoinnit käyttöpääomaan ovat toimineet ajureina yrityksien logistiikan kasvavaan ulkoistamistrendiin. Tämä on näkynyt kolmannen osapuolen logistiikkapalveluiden (3PL) kysynnän kasvuna viime vuosien aikana. Kolmannen osapuolen logistiikkapalveluiden toimijat koostuvat huolintaliikkeistä, lähetti- ja kuriiripalveluita tarjoavista yrityksistä, sekä muista toimijoista, jotka integroivat ja tarjoavat alihankintana logistiikka- ja kuljetuspalveluja.  Vuonna 2013 logistiikan ulkoistamisen markkinan koko Euroopassa ylsi 114,7 mrd. euroon ja sen odotetaan kasvavan keskimäärin 2,87 % vuosittain 2014–2019.[5] Globaalisti kysynnän ennustetaan kasvavan 5,27 % vuosittain ainakin vuoteen 2018 asti.[6]

Tieliikenteen tavarankuljetuksessa toimivat yritykset pyrkivät laajentumaan ja vahvistamaan markkina-asemiaan yritysostoin

Täysien- ja osakuormien kuljetuksissa hyödykkeet kuljetetaan kahden pisteen välillä ja asiakkaat maksavat yhdensuuntaisista kuljetuksista. Kuljetusliikkeiden haasteeksi muodostuu tällöin tarpeeksi vahvojen asiakasportfolioiden kehittäminen, jotta kulkureitit ja kuormat voidaan optimoida mahdollisimman kustannustehokkaiksi. Yritykset pyrkivätkin yritysostoin skaalaamaan toimintaansa ja hakemaan maantieteellistä ja toiminnallista laajentumista sekä kasvattamaan asiakasportfolioitaan. Toimintaa pyritään tämän lisäksi myös tehostamaan esimerkiksi päällekkäisten toimintojen eliminoinneilla.

Kolmannen osapuolen logistiikkapalveluiden tarjonta on keskittynyt yhä suuremmille toimijoille viime vuosien aikana. Yritysostojen odotetaan edelleen lisääntyvän, kun toimijat hakevat koon kautta laajempaa palveluntarjontaa pystyäkseen paremmin palvelemaan asiakkaitaan koko toimitusketjun osalta ja tarjoamaan kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja.

Tieliikenteen tavarankuljetuksessa tehtyjen yrityskauppojen lukumäärä 2010–2014. Lähde: Zephyr-tietokanta.
Toimialalla on maailmanlaajuisesti tehty 2010-2014 välisenä aikana yhteensä 1768 yrityskauppaa, joissa ostaja ja/tai ostokohde toimii tieliikenteen tavarankuljetuksessa. Yrityskauppojen määrä on noussut hieman viimeisen viiden vuoden aikana. Yleisiä ostomotiiveja toimialalla ovat olleet:

  1. Maantieteellinen ja toiminnallinen laajentuminen sekä asiakaskunnan kasvattaminen (myös ristiinmyynti)
  2. Toiminnan kilpailukyvyn vahvistaminen kasvattamalla yrityksen kokoa
  3. Laajempi palveluportfolio ja palveluntarjontakyky asiakkaille
  4. Toiminnan tehostaminen (esim. päällekkäisten toimintojen eliminoinnit, tuki- ja IT-toimintojen optimointi, ostojen koordinointi ja neuvotteluvoima)

Hyviä esimerkkejä tutustuttavaksi maailmalla toteutuneista kaupoista ovat: HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD/VANTEC CORPORATION, HEARTLAND EXPRESS INC./GORDON TRUCKING INC., UNIVERSAL TRUCKLOAD SERVICES INC./LINC LOGISTICS COMPANY, NORBERT DENTRESSANGLE SA/LAXEY LOGISTICS LTD, JSL SA/RODOVIÁRIO SCHIO LTDA, ARKANSAS BEST CORPORATION & PANTHER EXPEDITED SERVICES INC., TRANSFORCE INC./CONTRANS GROUP INC.

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.


[1] http://cerasis.com/2015/04/22/logistics-infographic/
[2] European Commission: Mobility and Transport, Statistical Pocketbook 2015
[3] Bain & Co: Challenges and winning models in logistics
[4] ATA: U.S. Freight Transportation Forecast To 2025
[5] Infiniti Research Limited: 3PL Market in Europe 2015-2019
[6] Koncept Analytics: Global Third-Party Logistics (3PL) Market Report: 2014 Edition