Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppakatsaus – Business Intelligence ja Big Data

Yrityskauppakatsaus – Business Intelligence ja Big Data

Tässä katsauksessa käsitellään Business Intelligence (BI) -toimialan yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja yritysjärjestelyjen päämotiiveista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta.

Yritysjärjestelyjen määrä kasvussa

BI toimiala on globaalisti kasvussa, ja yrityskauppojen määrä on noussut tasaisesti viimeisen viiden vuoden ajan. Business Intelligence -alan yrityskaupoissa selkeä trendi on uusien teknologioiden ja niihin liittyvän teknologiaosaamisen ostaminen. Pienempien toimijoiden kehittämät innovatiiviset ratkaisut tarjoavat hyviä mahdollisuuksia suurten toimijoiden palveluportfolion laajentamiselle. Tätä todistaa yrityskauppojen lukumäärän moninkertaistuminen ja keskimääräisen kauppahinnan lasku vuoden 2009 205 miljoonasta dollarista 35 miljoonaan dollariin vuonna 2013.
BI deals resized 600

Toimialan kehitys, menestystekijät ja yritysjärjestelyjen päämotiivit

BI toimiala on kasvanut pitkään kerättyjen tietojen tehokkaammalla raportoinnilla ja analysoinnilla. Big Data on tuonut BI- ja koko ICT-toimialalle uuden kasvusysäyksen. Varsinkin ennakoivan analytiikan kautta haetaan yhä innovatiivisempia ratkaisuja Big Datan käyttöön. Big Datalla tarkoitetaan todella suurten ja järjestämättömien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista tietoteknisten ratkaisujen avulla, ja kiinnostus sitä kohtaan on valtava. Big Datan tuoman kasvusysäyksen vaikutuksen ennakoidaan olevan 30 % vuodessa vuoteen 2016 mennessä kun taasen koko BI-toimialan kasvun odotetaan olevan alle 10%.
Big Datan käyttömahdollisuudet voidaan karkeasti jakaa raportointiin, analysointiin, monitorointiin ja ennakointiin. Arviomme mukaan suuria kasvumahdollisuuksia ja suurin lisäarvo löytyy ennakoivasta analytiikasta. Ennakoivan analytiikan yritykset panostavat eri analysointimenetelmien osaamisen kehittämiseen rekrytoimalla tilastomatematiikan ja analytiikan osaajia. Parhaiten menestyneet yritykset ovat löytäneet toimivan konseptin jota pystyy soveltamaan eri toimialoilla ja eri toiminnoissa. Asiakkaan liiketoiminnan osaaminen ja siellä vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on kuitenkin menestymiselle keskeistä, joten useimmat toimijat ovat erikoistuneet yhdelle tai useammalle toimialalle.
Monet eri toimialat ja toiminnot hyötyvät Big Data- ja siihen liittyvistä analytiikka-investoinneista toiminnan tehokkuuden parantumisen kautta. Big Dataan investoidaan keskimäärin eniten myynti- markkinointi- ja asiakaspalvelu-toiminnoissa. Arviomme mukaan ennakoivalla analytiikalla ja muilla Big Data-ratkaisuilla tulee lähivuosien aikana olemaan suuri vaikutus etenkin energiasektoriin, laitevalmistukseen, korkeateknologiasektoriin ja vakuutusalaan.
Analyysimme mukaan BI-yritysten ostajien päämotiiveja ovat olleet:

  1. Palveluportfolion laajentaminen uusilla teknologioilla ja tutkimusmenetelmillä
  2. Maantieteellinen laajentuminen
  3. Laajentuminen uusille markkinasegmenteille

 

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalata niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.